Úvodní stránka > Pracovní verze badatelské práce na téma Hnutí nebo Kult 2012? > Hnutí nebo Kult 2012? Kořeny, vývoj a směřování nového směru myšlení vztahující se k mayské apokalyptické vizi o konci světa v prosinci 2012 3.kapitola: Zlatý věk, doporučené články k tématu, vývoj myšlení

Hnutí nebo Kult 2012? Kořeny, vývoj a směřování nového směru myšlení vztahující se k mayské apokalyptické vizi o konci světa v prosinci 2012 3.kapitola: Zlatý věk, doporučené články k tématu, vývoj myšlení

Další důležité aktuální články a podrobné zdroje mnoha článků k tématu Hnutí nebo Kultu 2012? na internetu v současné době

1. článek Mayský kalendář a rok 2012 http://www.astro.cz/clanek/4378/

V posledních letech se z nejrůznějších zdrojů (www.astro.cz nevyjímaje) dozvídáme, že 21. prosince 2012 končí mayský kalendář. V souvislosti s tím se šíří i zprávy o příchodu jakési blíže nespecifikované celosvětové katastrofy či dokonce konce světa. Samozřejmě v mayském kalendáři žádný takový údaj jako 21. prosinec 2012 nenalezneme! Mayský kalendář totiž vznikl zcela nezávisle na našem současném gregoriánském kalendáři a hlavně o mnoho staletí před ním. Jak tomu tedy ve skutečnosti je? K tomu si musíme nejdřív povědět několik základních informací o tom, jak vlastně mayský kalendář vypadá.)

2. článek Konec světa v roce 2012 nebude http://www.astro.cz/rady/2012/

Určitě jste již slyšeli o konci světa v roce 2012. A nejspíš jste z toho zděšeni. Věřtě, že nejte sami. Na zimní slunovrat 21. prosince 2012 má totiž skončit velká perioda Mayského kalednáře a sami Mayové na tento okamžik předpovídali „očištění“ civilizace. Bohužel mnoho konspirátorů toto „očištění“ bere jako konec světa tak, jak jej známe. A tyto zvěsti vedou k obecné panice mezi lidmi. Nemálo tomu nahrává i film amerického režiséra německého původu Rolanda Emmericha s příznačně stručným názvem 2012. Vytvořili jsme proto pro vás tuto speciální stránku, kde je většina faktů kolem apokalypsy v roce 2012 uvedena na pravou míru.

3.  článek Konec světa 2012 (1. díl): Roztrhá nás mimořádná konjunkce? http://www.astro.cz/clanek/4210

21. prosince 2012 se zlověstnou temnotou končí mayský kalendář. Je to okamžik, kdy nastává závěr přes 5000 let dlouhého cyklu tohoto kalendáře a dále již nic nepokračuje. Mnozí lidé se proto s velkou fantazií domnívají (někteří ve svých oborech právem), že zimní slunovrat roku 2012 má být dnem apokalypsy. Vystrašení lidé se tak potýkají se zprávami ze všech stran. Jedni tvrdí, že Zemi roztrhá mimořádná gravitace při vzájemné konjunkci planet, Slunce a středu Galaxie. Jiní očekávají srážku se záhadnou planetou Nibiru. Třetí se pak obávají smrtelně nebezpečné sluneční aktivity. Jak je to ale doopravdy?

4. článek Konec světa 2012 (2. díl): Srazíme se s planetou Nibiru? http://www.astro.cz/clanek/4215

Už desítky let se mluví o záhadné „Planetě X“, která podle mýtu obíhá kolem Slunce po dráze kolmé na dráhu zemskou (tedy na rovinu ekliptiky). Jednou za přibližně tři tisíce let se k Zemi přiblíží tak nebezpečně, že slapovými silami naruší zemský povrch. Říká se dokonce, že naposledy díky jejímu přiblížení k Zemi slapové síly rozevřely Rudé moře a napomohly tak Mojžíšovi při vyvádění Židů z Egypta. V novodobé mytologii se setkáváme s planetou Nibiru (název spojovaný s Mardukem v babylonské astrologii), která se má právě v roce 2012 srazit se Zemí a vše živé bezpodmínečně zahubit. Její existence se však bere až zbytečně vážně.

5. článek Konec světa 2012 (3. díl): Sežehne nás Slunce? http://www.astro.cz/clanek/4220

Srážky a nadměrné slapové síly jsme již vyčerpali, a tak nám zbývá už jen jediné těleso, které se zdá být reálnou hrozbou. A tím je naše Slunce. Vyskytují se obavy, že v roce 2012 s příchodem maxima sluneční aktivity Zemi zasáhne oblak nabitých částic z ohromné sluneční erupce. Lidstvo bude vystaveno silné radiaci, která jej do několika dní zahubí. Druhý katastrofický scénář spojený se Sluncem počítá se zeslabením geomagnetického pole (či přepólováním tohoto pole), což opět povede k následkům apokalyptických rozměrů.

(Zdrojem těchto 5.článků je astro.cz)

6. Další doporučený odkaz je na zahraniční zdroj, který obsahuje mnoho skeptických článků k Hnutí nebo Kultu 2012? velmi dopodrobna a sleduje situaci v USA, tento zdroj nazývá dění okolo roku 2012 jako Hoax (anglické slovo hoax označuje podvod, mystifikaci či žert) a tyto webové stránky jsou na adrese http://www.2012hoax.org/

Co bude definovat onen Zlatý věk? Bude to duchovní věk? Jak bude definována ona „duchovní“ kultura Zlatého věku, která má nastat?

Je nutné říci, že jako jiné „základní“ nauky Hnutí nebo Kultu 2012? i termín Zlatý věk není původní termín, který se vynořil z ničeho.

Na wikipedii http://cs.wikipedia.org/wiki/Zlatý_věk se můžeme dočíst tuto základní definici:  Zlatý věk znamená bájné období blaženosti a nevinnosti na počátku lidstva, kdy lidé nepracovali, nestárli a neubližovali si navzájem. V přeneseném smyslu znamená období největšího rozkvětu například umění nebo literatury („zlatý věk české hudby“).

Dále jak upozorňuje wikipedie je důležité se na termín Zlatý věk podívat očima řecké, hebrejské, indické a křesťanské civilizace:

Klasickou podobu báje o Zlatém věku zaznamenali řečtí a latinští antičtí básníci, vyskytuje se však i v mnoha jiných kulturách, zejména Blízkého i Dálného východu. Podle řeckého básníka Hésioda (kolem 800 př. n. l.) bylo na počátku „zlaté pokolení lidí“, kteří „žili jako bozi / bezstarostné srdce v těle / bez roboty, bez trampoty“. „… bylo všeho / bylo nazbyt, nezorána / nesla plodonosná země / žeň bohatou, nelakomou; / oni v pokoji, když chtěli, / přikládali ruku k dílu / v nepřeberném blahobytě / požehnáni stády bravu / příjemní blaženým bohům.“

Když tito blažení lidé zemřeli a stali se nebeskými daimony, následovaly další věky, horší a horší: vzpurné stříbrné pokolení, po něm bronzoví obři, kteří se navzájem vyhubili, pak lepší pokolení homérských hrdinů a nakonec páté „železné plemeno“, na něž si básník naříká, že měl raději dříve zemřít, anebo se později narodit.

Platón v dialogu „Politikos“ charakterizuje první pokolení tím, že lidé nemuseli pracovat, nepotřebovali oděv ani střechu, hovořili se zvířaty a neznali války. Básník Aratos ze Soloi naopak předpokládá zemědělství, ne však zabíjení zvířat. Podle římského básníka Vergilia (29 př. n. l.) teprve Jupiter přinutil lidi pracovat, aby nezlenivěli a museli se snažit: „Rolník neoral zem, než Jupiter nastoupil vládu, / nikdo si označit půdu ni mezí oddělit nesměl, / neboť společný byl z ní výtěžek, svobodná půda / všecko jim dávala sama, ač nikdo ji nežádal o to.“[2] Velmi podobné schéma po sobě jdoucích „věků“ nebo „pokolení“ najdeme u Ovidia,[3] pro něhož „zlatý věk“ skončil ve chvíli, kdy si lidé postavili lodi a začali se plavit po moři.

Indická mytologie mluví o čtyřech epochách (juga), které se odlišují barvou a souvisejí se čtyřmi velkými planetami. Jugy následují v pevném pořadí po sobě a cyklus se opakuje. Mahábhárata (8. stol př. n. l. – 4. stol. n. l.) charakterizuje „první a dokonalý věk“ (Krita juga) tím, že lidé nemuseli pracovat a neobchodovali, neznali nemoci, nenávist ani strach a všichni mohli dosáhnout blaženosti. Obdobné představy o Zlatém věku zná i čínská kultura, která jej však spojovala s obdobím dynastií Chan, Tchang a Ming.

Na počátku hebrejské Bible je známý příběh o zahradě Eden (Gn 2,4-3,10), patrně inspirovaný jinými kulturami Blízkého východu, který však přináší i nové prvky. Svět je stvořen kvůli člověku, je mu svěřen do rukou a může ho užívat, musí však respektovat zákaz „stromu poznání“. „Zlatý věk“ nekončí nějakou kosmickou událostí, nýbrž tím, že člověk zákaz porušil. Teprve od této chvíle je smrtelný, musí pracovat a v bolestech rodit.

Ještě radikálnější změnu přinášejí bibličtí proroci: „Zlatý věk“ není na začátku, ale čeká Izrael na konci věků. „Já stvořím nová nebesa a novou zemi. Věci minulé nebudou připomínány.“ (Iz 65,17) – „Vymýtím ze země luk, meč i válku.“ (Oz 2,20) – „I překují své meče na radlice a svá kopí na vinařské nože.“ (Mi 4,3) – „Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s kůzletem odpočívat. (…) Kojenec si bude hrát nad děrou zmije.“ (Iz 11, 6.8).

Hebrejská myšlenka naděje, víry a očekávání přislíbeného vysvobození „na konci věků“ především zhodnocuje dějiny, které nejsou jen stálým úpadkem, nýbrž naopak cestou k cíli. Staví člověka před úplně jiné povinnosti a dává mu naději v něco, co na světě ještě nikdy nebylo. Tím dostaly západní dějiny svoji jedinečnou dynamiku, z níž podle Eliada ovšem plynou také jejich stíny a nebezpečné utopie.

Z těchto obrazů vychází očekávání Mesiáše, na něž pak navázalo křesťanství: Zlatý věk na počátku lidstva se člověka zdaleka netýká tolik jako zaslíbené Boží království, které je třeba připravovat, ale v něž může každý křesťan doufat. Tímto obrácením pozornosti od minulého k budoucímu a očekávanému se člověk jistě nevyvazuje z různých osudů, přestává však na nich záviset a může se dokonce sám přičinit o uskutečnění své naděje. Tím přechází Zlatý věk v eschatologické očekávání, případně milenarismus a nakonec se tak připravuje i cesta k utopii.

V religionistickém hodnocení Mircea Eliade ukázal, že představa „zlatého“ počátku a následujícího úpadku tvoří jedno z nejběžnějších výkladových schémat pro postavení člověka na světě. V usedlých a organizovaných společnostech zakládá jednak autoritu předků a starších, kteří stojí blíže k „počátku“ a jsou tedy nezměnitelnými vzory. Na druhé straně z ní plyne povinnost žijících, aby se pravidelně postarali o odstranění všeho, co se během roku změnilo, a snažili se tak vrátit blíže k počátku – podobně jako se každoročně obnovuje i příroda.

(přímý zdroj wikipedie http://cs.wikipedia.org/wiki/Zlatý_věk )

Zlatý věk v pohledu zastánců Hnutí nebo Kultu 2012?

Pro účely této práce jsem se dále podíval důkladně na termín Zlatého věku na české alternativní weby, které se hlásí k Hnutí nebo Kultu 2012? a mezi zastánci Zlatého věku jsem objevil pro účely této práce několik různých rozdílných definic. V současné době tedy neexistuje sjednocený názor, převážně platí že Zlatý věk se stal z pohledu vyznavače Hnutí nebo Kultu 2012? termínem s orientací k smysluplné alternativní budoucnosti. (kdy nejkrajnějším názorem je názor, že Zlatý věk přijde až po důkladné očistě a transformaci, tento názor zastávají většinou apokalyptici, tedy Ti, kteří vidí jako jedinou alternativu 21.12 2012 v rozsáhlé celosvětové zkáze)

Jedním ze zastánců Zlatého věku, nové epochy, nového směru kterým se lidstvo vydá je bezesporu autor Jaroslav Krejčí, který vede rozsáhlý pravidelně aktualizovaný web k tématu 21.12 2012 na adrese http://fenomen2012.ic.cz/ a zastává osobní alternativní postoj k tématu Zlatého věku, který pro účely této badatelské práce uvádím bez redakční úpravy a se souhlasem autora pro zveřejnění v rámci této práce (je dobré, aby v rámci této práce z důvodu vyvážení zazněly skutečné postoje a způsob přemýšlení o Zlatém věku přímo od autora, který své články publikuje jak na svém výše uvedeném webu, tak na webu gnosis9.net).

Jaroslav Krejčí uvádí: Bude to věk, který po roce 2012 nastane a k němuž už pomalu spějeme. Předpověděla jej velká spousta proroků včetně diskutovaných Mayů (nebo i Bible) a má být charakteristický revoluční změnou v myšlení lidstva. Lidé pravděpodobně konečně opustí smysl pro materiální hodnoty a majetek a vrátí se postupně k pravým hodnotám, patřícím k opravdovému kvalitnímu životu – láska a souznění s ostatními bytostmi a veškerou přírodou, sjednocení vztahů; bude zjevena skutečná pravda, lidé objeví svůj skutečný smysl bytí a všechno na světě se od základu změní. To by měl být „Zlatý věk”.

Vše totiž souvisí s pouhým koncem jedné světové éry. Rok 2012 nesymbolizuje absolutní apokalypsu, nýbrž konec jednoho světového cyklu a začátek nového, podobně jako tomu bylo během legendární biblické Potopy světa nebo během zániku Atlantidy – svět tehdy také zcela neskončil, jen se „restartoval” a lidé, kteří byli v souladu se zákony přírody (Boha), byli zachráněni…

Doporučuji také tento zajímavý článek: Noemova archa byla nalezena

Na Zlatý věk odkazuje velká spousta proroků, jak už jsem zmínil, ale i mnozí dnešní astrologové. Pokud se podíváte do spolehlivých zdrojů nebo mého pojednání „Rok 2012: Stane se tentokrát apokalypsa realitou?” a přečtete si alespoň pár článků, zjistíte, že představy o definitivním konci 2012 jsou opravdu poněkud mimo. Strach z „klasického” konce světa, který se kupí v kolektivu, je tedy více méně zbytečný a vše pramení z manipulací (cíleně se objevuje mnoho článků, které veřejnost přesvědčují, že všichni proroci předpovídají definitivní záhubu, což je ale velká lež a všechno je jinak). Tím dochází k rozšiřování úplně zbytečného strachu.

Strachem mohu ještě navázat na další odstavec – výše zmíněná verze vývoje je pravděpodobná, nikoliv však kvůli naší náklonnosti ke strachu zcela jistá. I když nás mohou proroctví hodně přesvědčovat, je potřeba si uvědomit, že realitu si vytváříme my sami. To znamená, že pokud včas lidé nepochopí alespoň základní smysl roku 2012 a příliš velká část z nás bude stále vytvářet kolektivně mnoho strachu a paniky s přesvědčením, že svět skončí absolutně (aniž by tomu v širším kontextu cokoliv nasvědčovalo), můžeme si sami definitivní záhubu nakonec přivolat nebo si vytvořit svět naopak s ještě větším zahleděním na hmotu. Před tím varují i samotní dnešní Mayové. A to by teprve byla skutečná katastrofa.

Lidé si musí uvědomit, že jsou jeden celek a jejich kolektivní myšlenky se mohou vzájemně provazovat a ovlivňovat svět – a podle toho přizpůsobit své chování. Jinými slovy – čím více harmonie a lásky bude v kolektivu lidstva, tím pevnější základy si vybudujeme pro Nový svět. Musíme změnit svůj přístup k životu a uvědomit si, že majetek a hmota, kterou běžně vidíme, nejsou všechno. A všichni musíme začít především u sebe. Pak svět opravdu projde revolucí, ale nadmíru pozitivní.  (konec přímého vyjádření)

Tak jak to tedy je? Mají pravdu Proroci apokalypsy nebo Zlatověkisté?

Je to těžká otázka a odpovědět si musíte sami, příznivci obou hlavních proudů jsou přesvědčeni, že se něco neomylně stane. Jako „správní“ příznivci kultu 2012 pečlivě studují všechny české i zahraniční weby k tématu, ti nejradikálnější budují archy, tak aby stačili 21.12 2012 přežít jako Noe při potopě světa, kupují pozemky ve velehorách, sledují „smysluplné“ argumenty, naslouchají „neomylným prorokům channelingu“, do nejmenších podrobností přijímají všechny hlavní propracované texty svých guruů a mají skutečný hluboký přehled, a neustále přepočítávají cenný „nezpochybnitelný poklad“. V současné době se zdá, že Zlatověkisté pomalu převažují, ale tento poměr se může změnit tím jak se bude přibližovat více 21.prosinec 2012 a budou vzrůstat sektářské tendence a přímá posedlost „magickým“ datem 21.12 2012.

Nejznámějším zastáncem osudové destruktivní apokalypsy je autor tohoto webu, pan Patrick Geryl http://www.howtosurvive2012.com/htm_night/home.htm

Kde se bere posedlost Apokalypsou?

Jak jsme se tedy dozvěděli ve druhé kapitole, tak na počátku 21. století je velmi „populární“ myšlenkou v náboženském ale i v nenáboženském myšlení o pokračování a budoucnosti světa v západní společnosti myšlenka očekávaného náhodného nebo řízeného destruktivního zániku lidského společenství, tedy apokalyptické myšlení. Můžete o tom pochybovat, ale pak bude možná dobré se zaposlouchat do rozhovorů lidí v autobuse, ve vlaku, ale poslechnout si i současně myšlenky dětí školního i mládežnického věku a všimnout si oblíbenosti tématu zkázy spojené s rokem 2012 kolem nás, včetně plakátů vyvěšených na domech, zastávkách a sloupech, jednoduší je vyhledat datum 2012 na internetu a sami zjistíte jaké názory je možné v této věci zastávat.

Jak se vyrovnat s touto staronovou populární posedlostí apokalypsou? Není možná určitě od věci nazvat tuto posedlost jedním ze stěžejních bodů v myšlení západního náboženského i nenáboženského člověka naší doby, není od věci tuto posedlost s jistým nadhledem nazvat jednoduchým apokalyptickým myšlením a určitým odrazem šílenství naší doby a překážkou k hledání smysluplného obrazu budoucnosti i rozvoje člověka.

Kde jsou skutečné kořeny tohoto myšlení, kde je možné najít další zdroje apokalyptických myšlenek?

Dalším důležitým zdrojem, který zastánci Hnutí nebo Kultu 2012? na své cestě k apokalypse potřebují (bez ohledu na to, jestli patří mezi destruktivní nebo zlatověkistický proud) pro své zdůvodňování, je dokonalost souhry v náboženských předpovědích hlavních náboženských proudů starých i nových spiritualit i všech dalších „proroků, věštců, mystiků, okultistů, myslitelů, vyznavačů i vyznavaček channelingu“ které svět kdy poznal, tento pohled se pak doplní dalšími vizemi a předpoklady myslitelů 20. a 21. století i myšlenkovým světem zaniklého myšlenkového hnutí New Age.

Není důležité, že se pouze ve většině případů do článků, vizí a postojů k tématu vybere to správné v pohledu daného myslitele (zdroje) a nehodící se myšlenky toho samého myslitele (zdroje) se prostě označí nálepkou nehodící se škrtněte! Pro potřeby nekritického čtenáře, který si neověřuje informace z více zdrojů to ve většině případů stačí.

Pro kritického pozorovatele z venku je až neskutečné, jakým způsobem a s neúctou z důvodu nutné shody se vybírají zdroje starých i nových spiritualit. Mnohým vyznavačům Hnutí nebo Kultu 2012? to nevadí, považují slepené střípky do nesouvislého zrcadla za „duchovní“ vizi, nerespektujíce skutečný nesoulad těchto vizí, jejich mnohdy zjevnou protikladnost, často je obhajována vize jednotného pohledu na téma 21.12 2012 aniž by měla skutečně pevné základy, které dokáží obstát v diskuzi. Mnozí jsou rádi za „jednotnou“ konzumní vizí všeho, nemusejí se zabývat a desítky let studovat a ověřovat životem svoji duchovní cestu, nemusejí „skepticky přemýšlet“, meditovat, nemusejí získávat poznání celý život a sami sebe vychovávat neboť mají jasno, mají přece „instantní konzumní“ vizi, jednotnou teorii všeho, jednoduchý způsob myšlení, jednoduchý náhled předložený desítkami „duchovních“ guruů zakotvených a zaštítěných datem 21.12 2012. Tento konzum stačí přece pouze přijmout, zařadit se mezi vyznavače, přesvědčovat ostatní, vyvstává však tvrdá otázka zda není tento konzumistický přístup ke spiritualitě ale také po důkladném zamyšlení určitým odrazem úpadku osobní spirituality.

Posedlost spiknutím, tajemným, vše zahrnujícím, všudy přítomným

Při pečlivém studiu Hnutí nebo Kultu 2012, tak jak se prezentuje v podobě různých učitelů, guruů mě zaujala posedlost všudypřítomným spiknutím, je to tak důležitá součást tohoto proudu myšlení, že ji nelze přehlédnout. Ti, kteří pochopili včas, že spiknutí je dobrou šancí k manipulaci, mají před sebou úrodnou půdu. Lidé jsou odjakživa fascinováni spiknutím v jakékoli formě. Posedlost spiknutím se prolíná do pohledu vyznavače Hnutí nebo Kultu 2012? postupně, ale pak se může stát, díky kvalitním? autorům chrlícím jedno tajemné spiknutí za druhým, pro mnoho lidí těžkým bahnem, které je znovu stahuje do hry manipulace, ve kterém jsou ochotní pro toho, kdo Tajemství spiknutí sdělil, udělat cokoli, bohužel a to je ještě horší za podivné zásobování dokonalou paranoiou i zaplatit. Každý den si správní vyznavači teorií spiknutí sednou k oblíbeným webovým stránkám sledovat nejnovější zaručeně pravý důvěryhodný překlad Nostradamových předpovědí, za která včas zaplatí svým předplatným, prohledávají každý blog v naději, že jim neunikne žádná informace z nejnovějšího channelingu, která je ochrání od mimozemské invaze, očkování před (falešnou) prasečí chřipkou (ve skutečnosti je tato nemoc jenom zástěrkou k očipování obyvatel světa a k zeslabení a likvidaci nepohodlných obyvatel). Tato a další zaručeně pravá spiknutí naleznete na internetu při bedlivém hledání mezi číselnými kódy a články od vesmírných přátel. Spiknutí podepírané na každém centimetru strachem z ovládání nás ale nakonec samo může zavést do světa, proti němuž Orwellova vize 1984 bude jen slabým odvarem.

Kult osobnosti v Hnutí nebo Kultu 2012?

Kde se najednou objevilo mnoho učitelů, zvěstovatelů (jediné) pravé pravdy, moudrých až přemoudřelých učitelů, nových sektářských vůdců nebo lidí s touhou ukazovat druhým novou cestu k plnému životu? Stále vzniká článek za článkem, kniha za knihou, sepisování nekonečných channelingových poselství od tajemných vesmírných nebo praduchovních entit (vnitřně si mnohdy odporujících), také vznikají povzbuzující transformační dopisy a další materiály a díky internetu se šíří rychlostí blesku od osoby k osobě. Málokdo se ptá, kdo stojí v pozadí tohoto nekončícího přísunu mnohdy manipulujících informací, málokdo přemýšlí nad tím, kdo je skutečným autorem těchto mnohých poselství. Velmi málo autorů na internetu zaklínajících se Hnutím nebo Kultem 2012 se totiž pod své výtvory podepisuje plným a pravým jménem, v oblíbenosti jsou jména andělů, duchovních bytostí, staroegyptských a jiných božstev, duchovních vůdců s prapodivnými jmény. Samozřejmě jsou výjimky a přesto, že mnoha poselstvím od určitých autorů nevěřím, stále pročítám raději podepsaný článek od konkrétního autora než od neurčité ikony na internetu. Psát pod vlastním jménem je mnohým autorům proti srsti, schovávat se za předuchovnělými jmény jim naopak přijde přirozené. Vždy mě zajímá, jaký důvod vede autora nebo autorku k obavě, že pod vlastním jménem nemůže publikovat, pokud přece přináším něco nového a smysluplného a stojím si za svým názorem tak se přece mohu bez ostychu podepsat?

Co se týče samotných autorů, ať už se otevřeně hlásících ke svém pravému jménu nebo ke své podivné internetové osobnosti, je mezi nimi obrovský rozdíl. Někteří autoři mouder a předuchovnělých rad vytvářejí rozsáhlá díla o vděčných tématech, která jsou zrovna v kursu, příkladem čím více se použije termín jako Transformace, Mayský kalendář, Nostradamus, Apokalypsa, ekologická výchova, andělská terapie, indigové dítě, čím více těchto podobných slov nebo sousloví, tím více jsou jako autoři vyhledáváni vyznavači na internetu. Je to obrovský příval, až dokonalá posedlost jak udělat článek od duchovního (m)učitele atraktivní, jak mu přidat na falešné čtivosti, stačí opravdu použít oblíbené termíny, i když autor nebo autorka ve skutečnosti nic nového nesdělí. Mnohým to opravdu vyhovuje, mnohým nejde o to, dozvědět se něco nového, ale spíše o to být stále usazen v jediné, nekonfliktní pravdě. Dost článků na českém internetu se různě překopírovává, dál mutuje a vytváří se tak dojem, že se s tím zabývají vlastně všichni a že hlavním duchovním proudem je dnes starost o 21.12 2012 a apokalypsu.

Na základě všech doposud řečených skutečností je nutné si položit v rámci této badatelské práce k tématu Hnutí nebo Kult 2012? několik závažných otázek:

Často jsem se ptal sám sebe, kde se bere v lidech posedlost a podivná odvaha prohlásit se za duchovního učitele, za moudrého jogína, za Zvěstovatele (pravé a jediné) pravdy, za vtělení anděla, za Indigové (mega hvězdné) dítě? Kde se také bere odvaha k tomu takové jedince poslouchat a následovat jejich kult osobnosti, kde se bere ochota podřizovat se každému, kdo jenom naznačí nebo odcituje kousek vlastního moudrého nebo přemoudřelého textu, nebo si prostě vypůjčí z některých (svatých) knih nějaký úryvek a zasadí ho lidově do vlastní zahrádky. Je dobré sledovat tzv. moudré muže a ženy, je dobré sledovat mudrce s pomyslnými bílými vousy a vlasy, kteří zvěstují svá dokonalá poselství, je dobré vidět, kdo se skutečně dokáže skrývat za maskou například indigového dítěte. Mnozí přemoudřelí muži i ženy přinášející (ne)svatá poselství, nesmyslné víkendové (prosperující) kurzy o čemkoliv (andělská terapie, tarotové kurzy, channelingové vyučování, transformační kurzy a přednášky) by měli jasné slyšet tuto otázku, proč vlastně dělají to, co dělají a z jakého důvodu? Je to nepříjemná otázka, přesto musí naplno zaznít. Týká se to rovněž i těch, kdo prodávají knihy o Transformaci a přiživují se na channelingu a na dalších tématech Hnutí nebo Kultu 2012. Udělat si z duchovního poselství zdroj financí, dostávat z lidí za každý (spirituální) kurz nebo vyučování nebo setkání určitý obnos financí, klade na každého takového organizátora hodně otázek, za co si vlastně nechává platit. (Jsou tyto peníze určeny pouze k tomu aby zaplatili pronájem prostor k různým sezením, nebo je jejich výběr zdrojem obživy přednášejícího?) Předávám nové informace, které někam hledající opravdu povedou, nebo jsou mi moji bližní pouze zdrojem laciného zisku a zneužívám tedy jejich nekritického přístupu, jednoduché podřízenosti a jejich upřímné touhy po pravdě? Nejsem nyní teď a tady pro své bližní pouze manipulátorem a sektářským vůdcem?

Hlavní zdroj poznávání pro vyznavače Hnutí nebo Kultu 2012?

Internet je naprosto jedinečný a úžasný vynález, který zastínil předešlé vynálezy, které už v 21. století považujeme za přirozenou součást našeho světa, internet se stal zcela přirozeně nositelem Informace ze všech oblastí, které člověka životem provázejí. Není ale také daleko od pravdy, že Internet se stal, pokud se držíme hlavního tématu tohoto článku, zdrojem určitého rozkladu společnosti a to tím, že nastal věk falešné informace tedy dezinformace, lži a to ve způsobu jakým má internet možnost proniknout a zasáhnout mnohé hledající a Ty, kteří si teprve tvoří vlastní názor na svět, spiritualitu a další témata potřebná pro život. Je totiž podstatný rozdíl mezi INFORMACÍ a DEZINFORMACÍ. Díky internetovému proudu informací je vždy těžké rozlišit informaci od dezinformace. Získat informaci je stokrát těžší než získat dezinformaci. Internet je mocným nástrojem, neomezeným tržištěm názorů, pohledů na život, na spiritualitu, jenže i na tom sebelepším tržišti Vám můžou prohnaní obchodníci prodat také smetí zabalené v hezkém pozlaceném obalu – v tomto pozlaceném obalu nalezneme manipulaci s fakty, vyvolávání iracionálního strachu, neschopnost přijmout „alternativní“ pohled na věc, neschopnost „vidět“ rozdíly v myšlení (subjektivní a objektivní stránka věci). V této práci jsem se doposud snažil ukázat, že se tomu tak děje, že mnohým nejde ani tak o Vaše varování, ani o Vaše životy, ale o Vaše peníze, o Váš čas, který při věnování „potřebným“ aktivitám při získávání nových „věřících“ můžete ve jménu apokalypsy a transformace ztratit.

V dalším dílu nás čeká návrat k pojmu Transformace, Převibrování do vyšší dimenze a dalším pojmům k tématu 21.12 2012. Stále platí, že máte možnost k této badatelské práci přispět, tentokrát k následujícím tématům: Transformace, Převibrování do vyšší dimenze, ale je možnost se vyjádřit i ke konkrétním doposud řečeným skutečnostem. Tato badatelská práce je v současné době otevřenou knihou k tématu 21.12 2012.

Reklamy
  1. Zatím nemáte žádné komentáře.
  1. No trackbacks yet.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: